Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on henkilötietolain (10
ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen.

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä:
CongressBag AirBell
2618407-1
Mikkolantie 1A
00640 Helsinki

Rekisteristä vastaava henkilö:
Aira Pellinen
e-mail aira@halfarfinland.fi
puh +358 50 5701 963

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste:
- henkilön suostumus (dokumentoitu, tietoinen, yksilöity)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakkaan ja
reskisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Henkilötietoja
tallennetaan ja käsitellään markkinoinnin ja myynnin suuntaamiseen
asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palveluiden kautta.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
- nimi
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- organisaatio ja asema
- organisaation yhteystiedot
- asiointihistoriatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse,
asiakastapaamisista, sopimuksista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen käsittely:
Rekisterin tietoja käsittelee rekisterinpitäjä ja lisäksi rekisterinpitäjän
puolesta laskutusta, kirjanpitoa ja markkinointia hoitava henkilö Eeva Hyssy
(email info@halfarfinland.fi), joka toimii organisaatiossa Officina
(2836057-7). Käsittelijä käyttää tietoja käsitellessään ohjelmia ja viestimiä,
jotka ovat joko rekisterinpitäjän nimissä tai rekisterinpitäjä on tehnyt
sopimuksen niiden käytöstä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muualle. Tietoja voidaan
rekisterinpitäjän toimesta siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin säilyttäminen:
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Kun rekisteritietoja
säilytetään internet-palvelimilla, laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisteritietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se
kuuluu.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä
koskevin henkilötietojen poistamista rekisteristä.