Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen.

Rekisterin nimi:
Markkinointirekisteri

Rekisterin pitäjä:
CongressBag AirBell
2618407-1
Mikkolantie 1A
00640 Helsinki

Rekisteristä vastaava henkilö:
Aira Pellinen
e-mail aira@halfarfinland.fi
puh +358 50 5701 963

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste:
- henkilön suostumus
(dokumentoitu, tietoinen, yksilöity)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen luominen ja hoitaminen sekä asiakkaan ja
reskisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Henkilötietoja
tallennetaan ja käsitellään markkinoinnin ja myynnin suuntaamiseen
asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palveluiden kautta.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
- kontaktin luominen potentiaaliseen asiakkaaseen
- uutiskirjeiden ja myyntimateriaalien lähettämiseen
- tapaamisten järjestämiseen potentiaalisen asiakkaan kanssa

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
- nimi
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- organisaatio ja asema
- organisaation yhteystiedot
- asiointihistoriatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan alan tapahtumista, yhteystietoja tarjoavista
palveluista, asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista,
sopimuksista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja muista tilanteista,
joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen käsittely:
Rekisterin tietoja käsittelee rekisterinpitäjä ja lisäksi rekisterinpitäjän puolesta markkinointia
hoitava henkilö Eeva Hyssy (email info@halfarfinland.fi), joka toimii
organisaatiossa Officina (2836057-7). Käsittelijä käyttää tietoja
käsitellessään ohjelmia ja viestimiä, jotka ovat joko rekisterinpitäjän nimissä
tai rekisterinpitäjä on tehnyt sopimuksen niiden käytöstä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muualle. Tietoja voidaan
rekisterinpitäjän toimesta siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin säilyttäminen:
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Kun rekisteritietoja säilytetään
internet-palvelimilla, laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta
huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisteritietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevin henkilötietojen poistamista
rekisteristä.